Kunskap av frågesport-karaktärOm någon påstår att köp över någon viss beloppsgräns, för att vara giltiga, måste registreras hos Notarius Publicus så är påståendet inte sant när det gäller rättsläget i Sverige.

I andra kulturer är och har det varit så att vissa avtal måst registreras för att vara giltiga. Detta kan man tillexempel se exempel på om man ser Molière-pjäser eller lyssnar på Mozart-operor. En notarie var en läs- och skrivkunnig person, när dessa kompetenser inte var helt allmänna och dessa hade mer eller mindre monopol på att skriva vissa avtal.

Notarius Publicus är ett ämbete som finns i Sverige och det betyder en allmän notarie. Notarius publicus är ingen statlig ämbetsman utan normalt en självständig advokat som har ämbetet som vid-sidan-om-syssla. Notarius publicus brukar tillexempel övervaka rekordförsök som skall konkurrera om en plats i Guiness rekordbok eller vid dragningen i vissa tävlingar liksom att han/hon på andra sätt kan agera som opartiskt vittne i olika affärssammanhang.

Borgenär är ett icke detsamma som borgensman! När ett lån tas finns alltid en långivare och en låntagare. Långivare = borgenär. Låntagare = gäldenär.
Ofta, men inte alltid, vill långivaren = borgenären att låntagaren = gäldenären ställer ut en såkerhet. En av de säkerheter som kan användas är att borgensman garanterar att vid behov träda in i gäldenärens ställe och betala skulden till borgenären. När en person (kan vara företag) går in som borgensman kallas att han går i borgen.

Har man gått i borgen kan man inte ångra detta! I vissa fall sträcker sig borgen till efter det att skulden betalats (för nya lån som tas).
Ett gammalt ordspråk säger: Den som går i borgen går i sorgen.

Uttrycket "Risken för varan" som är en nyare formulering av uttrycket "faran för godset" innebär att vid något speciellt tillfälle har säljaren inte längre något direkt ansvar för vad som händer med själva varan.
Jag såg en gång en man vid Sytembolaget dagen innan en prishöjning och efter en timmes köande, på väg ut tappade han sin välfyllda kasse i Sytembolagets stentrappa med förväntat resultat. Efter det att spritförsäljaren lämnat buteljerna över disken är det köparen som bär faran för godset.
Ovanstående är icke-ansvar för själva varan. För dess funktion, mängd, kvalitet och liknande har säljaren ansvar enligt köplag, garanti, avtal och annat.

Limes betyder gräns på latin och betecknade bland annat de yttre gränserna för Romar-riket.

..."...att en låntagare kan amorteras..." är ett helt galet uttryck. Låntagare amorteras aldrig. Det är lån/skulder som amorteras!

Termen "frist" har två betydelser ehuru Svenska Akademiens ordlista (senaste utgåvan) upptager endast en betydelse, nämligen "uppskov, anstånd". Det är också den betydelsen av ordet frist som berörts i lärobokens kapitel om bankaffärer (s. 142 f) där man säger att en låntagare måste få minst fyra veckors frist (=ytterligare tid) om långivaren säger upp en kredit på grund av uteblivna amorteringar.

Utöver ovanstående innebörd av termen frist finns betydelsen .."tidsrymd inom vilken något skall ske.." (Östergrens Nusvensk Ordbok). I olika avtalssammanhang används ordet i den betydelsen.


Ordet frist härstammar från tyskans Frist och har ingenting med ordet fristad att göra!


"Off-shore" används bland annat om installationer till havs för utvinning av naturgas och olja. Dessutom används det i sammansättningar som off-shore-land, off-shore-ekonomier och liknande syftande på så kallade skatteparadis som Virgin Islands, Gibraltar, Jersey, Grenada, Niue, Guernsey, Lichtenstein.


Det finns en gnutta sans i att amortering och likvidation skulle ha med varandra att göra. Båda termerna syftar på död. Amortering stammar från franska amortir, italienska ammortare och ammortazziare (=avbetala, döda en skuld) och latinets mortuus (=död). Likvidation torde komma av att italienska "liquefare" betyder lösa upp, smälta (göra att något blir flytande) och också att göra sig av med, att göra sig kvitt med. I den del av det svenska rättsterminologin som provet omfattade avser "amortering" lån/skulder medan "likvidation" om företag som dödas.

Men: i avtal och i betalningspåminnelser kan man tillexempel skriva "... till dess fullständig likvid erhållits och kvitteras...." och därvid syftar man på dödandet av en skuld. Italienska "liquidazione betyder både avveckling av verksamhet/företag som slutbetalning av skuld.

(Som framgår av ovan var frågan om likvidation och amortering mer "slamkrypare" än rimligt och inga minuspoäng har utdelats.)

Konkurs kommer från italienska con corso som betyder komma samman. Om en borgare inte kunde betala dem han stod i skuld till ville rättssamhället ha ordnade förhållanden för hur borgenärerna skulle drabbas så lindrigt och så rättvist som möjligt. Man kom samman (con corso) och fattade i offentlig ordning beslut som alla måste respektera. Ingen skulle få sko sig på någon annans bekostnad.
Så är det också här i norr och idag. En som är begärd i konkurs skall inte få dra på sig ytterligare skulder. Inte heller själv få driva sin verksamhet utan den tas över av en förvaltare tills klarhet nåtts om storleken av skulder och tillgångar. Likvärdiga borgenärer skall drabbas likvärdigt genom att deras fordringar reduceras med lika stor andel (allt mellan noll och hundra procent kan förekomma).

Varför hänvisa till italienska? Jo för att mycket av det som gäller ekonomiadministration och affärsjuridik har sin grund i förhållanden under renässansen i handelsstäder som Venedig.

Bilden ovan av
Johan Tobias Sergel
(1740-1814)

Upphovsrätt g¨ller ej eftersom upphovsmannen varit död mer än 70 år.


Detta var dokumentet trivia eller enligt länken "Trivial_K" som står för trivial kunskap. Alltså kunskap som "hoppas jag" är korrekt. Vissa delar kanske inte är så viktiga. I alla fall inte medan man kämpar med alla ämnen, rättskunskap och alla andra inför terminens slut.
Dokumentet skapades som komplement till facit på ett prov i rättskunskap på Celsiusskolan i Uppsala.
[ Selenius Systemkonsult ] [ CV ]