copyright Frej-Viking Jarl Selenius, Selenius Systemkonsult AB, Uppsala, Sweden. (2002)

Prov i webb-formgivning, teoretisk del

för Celsiusskolan

 1. Vilket program har vi använt för att titta på webbsidor?
  Svar: Vi har använt oss av MicroSoft Internet Explorer

 2. Vilken är syntaxen för att foga in en bild i en webbsida?
  Svar: (Termen syntax har vi förklarat mer än 1 gång. Den betyder regel för hur ett uttryck (här en tagg) skall/bör/får skrivas.)
  Syntaxen är <img src="bildfilsnamn">. Det hade också gått bra att använda ett exempel som <img src="nalle.jpg">. Helst bör man isåfall visa att man känner till att bildfilen bör vara *.jpg eller *.gif.


 3. Om du gör en webb-sida som du publicerar på webben, kommer den att se likadan ut för alla som tittar på den? Utred!
  Svar: Nej. Ty: Om man använder ett annat webb-läsarprogram, kan det innebära skillnader. Olika versioner av samma prgm han ge olika utseenden. Olika inställningar av webb-läsarprogrammet kan ge olika utseenden. Olika hårdvara, framförallt bildskärm och grafikkort kan ge olika utseenden.
  Och även skillnader hos användaren, kan påverka hur en webbssida synes vara, tillexempel nesatt färgdiskriminationsförmåga.


 4. Gå in på webbsidan www.selenius.se/celsius/helg3.htm och

  1. Uttala dig om hur sidan i stora drag är konstruerad!
   Svar: Scroll-listen påverkar endast den högra halvan. Alltså måste sidan vara upbyggd av två frames med vertikal skärning ungefär mitt på skärmen. Av de tre bilderna måsten den översta vara *.gif-bild eftersom den är rörlig. De två övriga bilderna kan vara *jpg, *.bmp eller *.gif (de-facto *.jpg).
   Eftersom frames används finns det en fil med den överornade koden (helg3.htm) och två ytterligare hypertext-filer för var sin halva. Bilderna i var sin fil. I allo sex filer.

  2. I vilken tag kan man utgå ifrån att bakgrundsfärgen definieras.
   Svar: I body-taggen (i de två filerna för vardera halvan - icke i den överordnade filen!)

  3. Om man hade velat ha texten Helg att röra sig,
   vilka fyra olika möjligheter skulle det finnas för detta?
   Svar: (a) med ett bildediteringsprogram med den funktionen att skapa en gif-fil med texten rörlig; (b) använt JavaScript; (c) använt en Java applet; (d) använt Marquee-taggen.

 5. Räkna upp ordningsföljden för de sex taggarna
  "body", "title" och "head" och deras respektive sluttaggar.
  Svar: <head> <title>Dokumentets rubricering </title> </head> <body> </body>

 6. Vad gör taggen "th"?
  Svar: I en tabell kan man ha en rad med rubriker. Då använder man <th> istället för <td> för rubrikcellerna.

 7. Det finns ett begrepp "image-map" i samband med vissa webb-sidor.
  Beskriv vad man kan åstadkomma genom att använda denna funktion.
  Svar: För att låta olika delar av en bild vara klickbara länkar till sina olika adresser. Se SMHI-s sida med en Sverige-karta där de olika geografiska prognosområdena är var sin klickbar area! (www.smhi.se)

 8. Beskriv vad en sökmaskin är och hur den fungerar!
  Använd de korrekta begrepp, som vi tagit upp på lektionerna!.
  Svar: En sökmaskin är en databas som innehåller många (=massor) av webb-adresser och där ord ur innehållet i sidorna fungerar som möjliga sökbegrepp.
  Tjänsten att utnyttja databasen är tillgänglig via en interaktiv webbsida, där önskade sökbegrepp skrivs in.
  Sökmaskins-servern sänder sedan i retur en maskinellt skapad sida med länkar till de matchande adresserna.


 9. Det finns olika metoder för att konstruera webb-sidor?
  1. Vilken/vilka metoder har vi använt på lektionerna?
   Svar: Editera och modifiera koden från en befintlig htm-fil med hjälp av text-editeringsprogrammet Anteckningar. Skriva htm-koden "från scratch" i Anteckningar.
  2. Vilka andra metoder finns som vi inte använt oss av?
   Svar: Med hjälp av htm-generator till exempel FrontPage. Att använda till exempel Word och spara som html-format.  Skriv till din lärare om du vill ha mer information (magistern/at/selenius.se).

  [ Provet ] [ Celsius-entré ] [ Trivial K ] [ Selenius Systemkonsult ]

  Lektionstillfälle den 18:e mars klockan 14:05