Företagsekonomi

För mina Kursdeltagare och andra intresserade (copyright!)

Informationsflödet ism bokföring/redovisning
Uppställningen läses uppifrån och nedåt.

Ett centralt begrepp i redovisningssammanhang är affärshändelse. En affärshändelse kan vara ett köp eller en försäljning.
Det kan också vara en inleverans eller en utleverans.
Att en rikedom påtagligt förändras i värde (tillexempel när en maskin går sönder).
Det är också när betalningar sker eller pengar överföres från ett konto till ett annat.
När det gäller enmans- eller fåmans-företag är det viktigt att man håller isär om det verkligen är en affärshändelse för företaget eller om det är någon händelse som berör ägaren.
Normalt skall varje affärshändelse i ett företag lämna skriftligt spår efter sig i form av papper. Tillexempel faktura, kvitto, betalningsallegat eller liknande. Detta dokument kallas verifikation
Det finns beskrivet i bland annat momslagstiftningen hur kvitton skall se ut och i Bokföringslagen (BFL) vad som i övrigt gäller verifikat.
Verifikaten skall samlas ordnat och kronologiskt.
Verifikaten numreras också löpande men det gör man normalt i nästa steg.
Vi förutsätter här i hela uppställningen nedan att man använder ADB för bokföringen. Allt annat är galet i dagens tider - även om det handlar om ett litet företag.
Nu skall varje verifikat registreras i bokföringsprogrammet. Detta kallas transaktionsregistreringen, ibland grundbokföringen.
I
transaktionsregistreringen registreras konteras verifikationen. Varje verifikation ger upphov till minst två konteringar. Typiskt för ett kvitto vid kontantinköp blir det tre konteringar på en verifikation. En verifikation som utvisar löneutbetalning (t.ex. kopia av lönebesked) kanske ger upphov till fem konteringar eller fler.
Vid konteringen använder man en kontoplan. I vissa sammanhand använder man också koder för noggrannare intern uppföljning.
Det som har registrerats i bokföringsprogrammets transaktionsregistrering lagras och används på olika sätt.
Man kan och skall skriva ut en verifikationslista. Detta är en lista som för varje verifikation visar vilka konterings-transaktioner man gjort. Samma transaktioner kan och skall också skrivas ut som huvudbok. Detta är en uppställning där man har ordnat transaktionerna inte i första hand efter verifikations-nummer utan i första hand efter konto och först i andra hand efter verifikationsnummer.
För varje konto finns alltså all information om varje aktuell kontering och sist som avslutning på varje konto det utgående saldo som gäller för kontot.
I de steg som visas nedan är informationen aggregerad. Det betyder att nu visas inte längre informationen om varje enskild affärshändelse.
Nu visas istället bara saldona för respektive konto, samma saldon, som i huvudboken enligt ovan.
En uppställning görs på de konton som berör företagets rikedom, tillgångar och skulder. Av tekniska skäl inkluderas också eget kapital.
De två grupperna, å ena sidan tillgångar och å andra sidan skulder och eget kapital skall alltid balansera varandra (=vara lika stora) och uppställningen kallas balansräkning.
En balansräkning avser alltid en viss tidpunkt, normalt sista dagen i en period, tillexempel sista dagen ett år och den kan tänkas svara på frågan Hur står det till? eller snarare: Hur stod det till den dagen?
En annan uppställning göres över de konton som har med dels intäkter och dels kostnader att göra.
Eftersom intäkter minus kostnader (definitionsmässigt) ger resultat kallas uppställningen resultaträkning. (Resultatet kan vara positivt och utgör då vinst eller negativt och utgör då förlust. En äldre term för resultaträkning var "vinst- och förlust-räkning".)
Resultaträkningen tar först upp de kontosaldon som berör intäkter i verksamheten. Sedan dras de kontosaldon som berör rörelsens kostnader bort. Kvar står rörelsens resultat. Därefter görs tillägg för bland annat ränteintäkter och avdrag för bland annat räntekostnader och man får företagets totala resultat.
En resultaträkning avser alltid en viss period, tillexempel ett år och den kan tänkas svara på frågan Hur har det gått?
Efter bokföringsårets slut görs i en form av de två ovanstående som kallas bokslut.
Bokslutets balansräkning Innehåller uppställning av först Tillgångar genom listning av alla konton som börjar på 1 (kontona 1000-1999) med kontonamn samt minst kolumn för ingående balans kallas IB och periodens (ofta årets) utgående balans kallas UB.
Sedan motsvarande för Skulder och Eget Kapital som utgörs av kontona som börjar på 2 (kontona 2000-2999) med samma kolumner.
Såväl tillgångssidan som skulder-och-eget-kapital-sidan är indelade i underrubriker.
Anledningen till att uppställningen kallat balansräkning är att de två sidorna skall balansera varandra. Det gör de normalt inte under det löpande året såframt icke men medtager årets vinst eller förlust (=resultat) under rubriken eget kapital på sidan skulder och eget kapital.
Bokslutets resultaträkning
Innehåller för varje använt konto från konto 3000 och uppåt=för varje resultatkonto årets saldo. Ofta har man också med en eller flera jämförelsekolumner för budget, för föregående års värde eller liknande, men det är inte obligatoriskt. Hur man definierar varje konto kan diskuteras. Minst varje konto som har utgående saldo. Eventuellt även konton som använts under året men som har utgående saldo=noll. Eventuellt också konton som hade utgående saldo föregående år fastän de detta år inte har utgående saldo.
Baserat på dessa två göres ytterligare redovisningar...
Alla typer av företag gör någon form av skattedeklaration, lite olika dock beroende på företagsform.
I deklarationen finner man en liknande uppställning som i en balans och resultaträkning; annorlunda uppställd dock.
Om företaget är ett aktiebolag göres en ytterligare uppställning som heter årsredovisning. (Gäller även stiftelser, handelsbolag med omsättning öevr 32 miljoner m.fl. ftg). Den innehåller också bland annat versamhetsberättelse och revisorns revisionsrapport.
Årsredovisningen sänds in till PRV = Patent och Registreringsverket i Sundsvall. Den dataregistreras och skannas in där och uppgifterna blir offentliga och möjliga att ta del av som telefacsimil eller i ADB-form.

copyright Frej-Viking Jarl SELENIUS, Uppsala, 2001-2008
Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Skriv till Magistern om du vill ha mer information (magistern/a/selenius.se).
Förkortingslexikon

Några kommentarer till ovanstående (ingick icke i provet)
Affärshändelse
Även om det teoretiskt är olika affärshändelser när ett företag beställer en vara, när leverans med varan anländer, när faktura för leveransen anländer och när fakturan betalas (ger fyra affärshändelser) bokföres normalt och av praktiska/besparingsmässiga skäl endast två eller en av dessa. Antingen när fakturan anländer (leverantörsskulden ökar och ett kostnadskonto debiteras) och andra gången när fakturan betalas (leverantörsskulden minskar och ett likvidkonto som post- eller bankkonto minskar också). Eller för riktigt små rörelser med den så kallade kontantmetoden enbart när fakturan betalas.
Verifikation
Verifikationerna skall samlas, ordnat. Normalt kronologiskt = i tidsordning. Varje verifikation skall innehålla datum för affärshändelsen och datum när dokumentet upprättats. Ofta är det samma datum. Om du köper kopiepapper får du ett kassakvitto som skrivits ut när affärshändelsen skett. Ordningen bör vara styrd av affärshändelsens datum. Om du väljer strikt kronologisk eller omvänd kronologisk ordning är din ensak (jag rekommenderar strikt kronologisk som innebär äldsta verifikationen först i pärmen och senaste verifikationen sist).
När verifikationerna bokföres ger bokföringsprogrammet ett löpande verifikationsnummer till varje verifikat. Detta nummer bör skrivas på verifikationen: med bläck/kulspets/tusch och gärna (mina rekommendationer:) inringat och högst upp i högra hörnet.
(Notera att jag ibland använder termen verifikat och ibland verifikation).
Så långt som möjligt bör man använda originaldokument som utfärdats av den andra part som affärshändelsen berört men i viss utsträckning kan och måste man utnyttja egen-upprättade verifikat eller kopior av originalverifikat.
I viss utsträckning är det vettigt att ha viss typ av dokument samlat "sidoordnat". Exempel: Det kan vara vettigt att ha en egen pärm för kontobeskeden från post- resp bankgiro. En egen pärm för kontobeskeden angående skattekontot. Om tydliga och lättförståeliga (och konsekvent använda) hänvisningar används behöver inte kopior av dessa kontoutdrag tas in i den löpande verifikationssamlingen.
Transaktionsregistrering
En transaktion innehåller ett konto, ett belopp och valet debet eller kredit. Det måste finnas minst två transaktioner i varje verifikation. När man salderar verifikationen så salderar men debiteringarna och krediteringarna för sig och de måste komma upp i samma saldo.
En del kanske tror att debet och kredit är krångligare ord för plus och minus, men det går inte att översätta på det sättet.
Det lättaste sättet att lära sig är utgående från några utsagor, som man lär sig utantill, några mallkonteringar som man provar, logiskt sunt resonerande, och naturligtvis träning och åter träning.
Utsagorna är:
 • Pengar in i plånboken är debet och pengar ut från plånboken är kredit.
 • Samma gäller alla tillgångar: Tillgångarna ökar är debet och tillgångarna minskar är kredit.
 • Om pengarna ökar kan det ha berott på en intäkt; debet och kredit skall balansera; därför måste intäkter vara kredit.
 • Om det varit pengar ut från plånboken kan vi ha betalt för en kostnad; pengar ut är kredit; summa kredit måste motsvaras av lika stor summa debet; alltså är kostnader alltid debet.
 • Upprepar: Kostnader är alltid debet!!
 • Upprepar: Intäkter är alltid kredit!!
 • Vi kan låta en skuld vikariera för uttag från plånboken; Istället för att betala kontant kan man ta det på faktura. Då ökar leverantörsskulden. En ökning av en skuld skall hanteras som pengar ut ur plånboken alltså kredit.
 • I motsats till ovanstående. När vi betalar en skuld blir det debet på skuldkontot. Som balanseras av kredit på ett tillgångskonto.
 • Eget kapital-konton hanteras som skuld-konton.
Mina nuvarande och fd elever kan ta fram ett Acrobat-dokument med konteringsmallar.
Öppna dokumentet här! Utskriften får inte kopieras och eller spridas.

Kontoplan
De flesta företag tillämpar en av två vanliga standardiserade kontoplaner, antingen Baskontoplan 90 (Svensk standard SIS SS 61 46 11) eller den anglosaxiskt inspirerade EU-kontoplanen.
Mina nuvarande och fd elever kan ta fram ett utdrag av de viktigaste kontona i ett Excel-kalkylblad kodade enligt bägge kontoplanerna,
öppna här i nytt fönster. Prova att sortera om kontoplanen (Data-menyn) enligt bägge de två första kolumnerna. Utskrift av kalkylen får ej kopieras/spridas!

Bokslut
Ett väsentlig mål i bokföringen är att den information som visas i balans- och resultaträkning, speciellt i bokslutets dito skall vara rättvisande. I detta ligger olika resonemang, ibland skenbart motstridiga.
 1. Varje post i balans- och resultaträkningen skall kunna föras tillbaka till affärshändelse.
 2. Varje post i balansräkningen bör motsvara "verkligheten". Tex om balansräkningen som aggregat av de löpande affärshändelserna säger att företaget har en leverantörsskuld om 76'543 kr så bör man kunna visa en lista på dessa skulder på varken mer eller mindre än 76'543 kr.
 3. Oberoende av när ett dokument anländer bör resultatet påverkas under den period där det mest rättvist hör hemma. Tex om man i december betalar hyra för tre månader, dec-jan-feb, så bör en tredjedel av kostnaden påverka året när den betaltes och två tredjedelar påföljande år.
 4. En fördelning av bokföringsårets resultat.
Den tredje av ovanstående uppnår man genom bokslutstransaktioner. Det är ett eller flera verifikat som justerar resultatet genom periodiceringar.
Dessa bokslutsverifikationer skall ingå i den verifikationslista och i den huvudbok som hör till bokslutet.
Bokslutet består alltså av
 • Verifikationslista av alla årets verifikat inklusive bokslutsverifikaten.
 • Huvudbok baserad på alla årets transaktioner inklusive bokslutsverifikaten.
 • Balans- och resultaträkning baserad på ovanstående huvudboks saldon.
 • (Gärna också..)Specifikation över balansposter.
Kommentar till "inklusive" ovan. Det går ju också lika bra att ha två eller flera verifikationslistor som tillsammans listar alla årets verifikationer.
Det går ju också lika bra att ha två huvudböcker. En för den löpande bokföringen och en för bokslutstransaktioner. I huvudboken för löpande transaktioner bör alla balanskonston (kontonummer högst 2999) ha en ingående balans motsvarande föregående års utgående balans. Resultatkontona startat varje år från noll.
I bokslutets huvudbok har alla konton (balsans och resultatkonton) ha ett ingående saldo som är hämtat från årets löpande bokförings huvudboks saldon.
Eljest måste man göra denna saldering separat.... (ej elegant).


Årsredovisning
Årsredovisning är en vidareutveckling av bokslutet, som uppfyller högre krav.
Numera finns en särskild lag Årsredovsiningslagen, som innehåller, för olika typer och storlekar av företaget, vilka krav som ställs.
Vidare finns uppgifter i bla Bokföringslagen och Aktiebolagslagen.copyright Frej-Viking Jarl SELENIUS, Uppsala/Enköping, 2001-2008
Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Skriv till Magistern om du vill ha mer information (magistern/a/selenius.se).
Förkortingslexikon