Leveransvillkor

Vid utförande av uppdrag eller vid leveranser

Utförande
Om utförande skall göras vid viss tid, tex undervisningslektion, skall schema eller likande överenskommas mellan Selenius och Kunden i så god tid som möjligt. I övrigt utförs uppdragen vid tidpunkt som av Selenius bedömmer som lämplig med hänsyntagande av tidpunkt ör avlämning av material/underlag, deaxdliner och eventualla andra uppdrag som Selenius har att utföra.
Debitering Debitering sker normalt per löptimme, baserad på påbörjade kvartar eller tredjedelstimmar. All åtgången tid debiteras. Alltså även väntetid, telefontid, restid, spilltid (då material eller person inte enligt överenskommelse finns till städse.) Vid mer omfattande uppdrag även tid för backuptagning och projektadministration och -dokumentation.
Avsägande
Om uppdraget i omfattning, kompetens, tid eller annat inte är lämpligt för Selenius, skall uppdraget avvisas. Om uppdraget redan påbörjats men det visar sig att det inte är lämpligt mot bakgrund av matchningen mellan Selenius möjligheter och uppdragets och Kundens förutsättningar skall ett avbrytande aktualiseras med Kunden och i möjligaste mån, beslut fattas i samråd med denne.
Ansvarighet
Selenius avsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som Kund må drabbas av i samband med uppdrag.
Copyright
Upphovsrätt är förbehållen för allt material som av Selenius utvecklats innan eller i samband med uppdrag. Upphovsrätten inkluderar, men är icke begränsad till programvara, annan kod, databasdesigner, databasapplikationer, webbsidesformgivningar, foto, fotobearbetningar, statistiska- och andra datauppställningar, dokumentation, rutinbeskrivningar, lathundar, menyer, anslag, reklammaterial, pressreleaser, rapporter, PM, sammanfattningar, redaktionell eller annan text.
Fot material med upphovsrätt förbehålles såväl den ideella som den komersiella upphovsrätten. Uppdragsgivaren har rätten att utnyttja utvecklat material i oförvanskad form i sin verksamhet och för syfte som överenskommits i samband med uppdragets givande.
Selenius avser att hävda sina rättigheter såväl på civilrättslig väg, som på straffrättslig väg.
Normaldebitering.
Normaldebitering är SEK 750 kr per timme. För föredrags- och undervisningsuppdrag där förbetedelsetid ingår (och inte särskilt debiteras), gäller normalt SEK 4'000 per undervisningshalvdag.
Betalningsvillkor.
Som betalningsvillkor gäller 10 dagars betalningsfrist. Vid försenad likvid utgår dröjsmålsräntedebitering om 23%. Betalningspåminnelser debiteras med SEK 50 och är betalningspliktiga.
Kund med förfallen skuld kan inte påräkna ytterligare utförande av uppgifter. Kund med sviktande betalningsförmåga/-vilja skall betala förskottsbetalning, vilken avräknas mot timdebitering. Detsamma gäller även i övriga fall som Selenius bedömmer detta som för honom lämpligast.


Med Selenius i villkoren ovan gäller uppdrag som Frej-Viking Selenius utför, oberoende av om avtalspart och fakturaavsändare är Selenius Systemkonsult AB eller Selenius Affär HB eller Billstedt & Selenius Systemkonsulter HB eller Selenius Business- & kunskapsutveckling.
copyright Frej-Viking Jarl SELENIUS, Uppsala, 2001-2008
Frej-Viking SELENIUS
[ Selenius Systemkonsult ]
Skriv till Frej om du vill ha mer information (Frej/a/selenius.se).