[ Selenius Systemkonsult ] [ Åter Celsius entré ] [ Prov 2001-05-11 ] [ Trivial K ]

Prov i Rättskunskap 2001-05-06Provuppgifterna med kommentarer (facit)

för mina elever vid Celsiusskolan, EK3b

1. Tänk Dig att en Rebecca Dahlén köper ett stort antal aktier i rederiföretaget Dahlén-rederier. Hon köper av en person, som hon vet att inte lagligt äger aktierna. Hon betalar börsposten med check. Hon skriver inget köpeavtal men får betalnings-mottagaren att underteckna ett kvitto.

Enligt texten vet hon att den som säljer inte har behörighet till detta och hon är därför i ond tro. Köpet gäller inte och hon kan inte hävda rätten till aktierna. Eventuellt kan man tänka sig att se handlingen från de andra inblandades sida.

Det är SANT ATT:
"En fullmakts behörighet anger vad den som befullmäktigats med laglig verkan kan göra för lagliga handlingar mot tredje man."

Det är FALSKT ATT:
"För att ett köp över 5 miljoner skall vara giltigt måste det registreras hos Notarius Publicus."

Det är FALSKT ATT:
"Med uttrycket "Risken för varan" menas att varor är oförsäkrade."

Det är FALSKT ATT:
"Hemförsäljningslagen upphörde att gälla den 30 juni 1987." Varför? Hemförsäljningslagen gäller fortfarande. Den har icke upphört att gälla.

Det är SANT ATT:
"Om man undantar köp av fastigheter (=mark och hus) gäller ett muntligt avtal likaväl som ett skriftligt." Att undanta betyder att man i resonemanget visar att någonting är undantag(et).

Det är SANT ATT:
"I köp- och avtalsrättssammanhang finns både termen "god tro" och termen "ond tro"."

Det är SANT ATT:
"Köplagen gäller inte vid till exempel ICA's försäljning av reavaror." Varför? Jo för att när ICA säljer varor, rea eller ej, så gäller Konsumentköplagen, inte Köplagen.

Det är FALSKT ATT:
"Din kompis köper en begagnad dator av ett datorföretag. De understryker att datorn säljs i befintligt skick. Väl hemkommen ser han att datorn bara har hälften så mycket minne som de lovat och som också står på kvittot. Eftersom de sagt att köpet gäller "befintligt skick", så kan kompisen inte få rättelse." Varför? Jo för att det man utlovat måste stämma. Säljaren är inte friskriven av formuleringen "i befintligt skick" från skyldigheten att leverera utlovad vara.

"Förklara vad som gäller vid fullmakter. Efter en inledning där du introducerar nödvändiga begrepp och termer skall du svara på huruvida och i så fall i vilken utsträckning man kan anse att ett fullmaktsförhållande råder utan att en fullmakt är skriven."
Fullmakt gör att en person, den befullmäktigade, ges behörighet att sluta avtal med tredje man för en huvudmans räkning. Såväl huvudmannen som tredje man är alltså bundna av ett avtal som är tecknat med en befullmäktigad. Behörigheten är en begränsing för vilka avtal som kan ingås. Huvudmannen är inte bunden av avtal som går utanför behörigheten. Med befogenhet menas de instruktioner, som huvudmannen kan ha givit den befullmäktigade. Ett avtal, som går utanför den befullmäktiges befogenheter binder huvudmannen (och tredje man, men huvudmannen kan rikta separat skadeståndstalan mot den befullmäktigade. Om tillexempel någon med fullmakt som haft uppdraget att sälja ett konstverk till någon av huvudmannens barnbarn för 10.000 kronor istället säljer den till en utomstående kan huvudmannen inte kräva att köpet skall återgå. Fullmakter behöver i sig inte vara skriftliga (med vissa undantag, tillexempel vid försäljning av fast egendom). Ett exempel på fullmakt som inte finns skriftligt är STÄLLNINGSFULLMAKT, den fullmakt som någon i sin tjänsteställning har. En anställd på Shell kan tillexempel ingå avtal om uthyrning av släpkärra utan att den som hyr skall behöva be att få se en skriftlig fullmakt att ingå detta avtal.


"Utred vad som gäller för skillnader mellan Köplagen och Konsumentköplagen med särskild belysning på frågan om huruvida reglerna i lagarna är dispositiva. I en inledning introducerar Du nödvändiga begrepp och termer."
Båda lagarna reglerar köp av lös egendom. Skillnaden är bland annat att Konsumentköplagen reglerar köp där privatperson köper av näringsidkare medan Köplagen gäller i övriga fall, tillexempel när företag säljer till företag.

[ Selenius Systemkonsult ] [ Åter Celsius entré ] [ Prov 2001-05-11 ] [ Trivial K ]